Nieuws

Algemene Ledenvergadering / Fusieplannen Popauteurs en BAM!

Beste Popauteurs

Op 20 april vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats in de Wisseloord Studios te Hilversum. We zullen daar de fusieplannen van Popauteurs en BAM! bespreken en aan jullie ter goedkeuring voorleggen. Deze mail is bedoeld om het hele fusievoorstel aan jullie uit te leggen zodat jullie op de ALV goed geïnformeerd jullie stem kunnen uitbrengen. 

 

Vóór of tegen

De afgelopen maanden is de fusie-commissie (bestaande uit bestuursleden van Popauteurs.nl en BAM!) druk bezig geweest met onderhandelingen, uitzoekwerk, statuten en financiële checks. Het was belangrijk precies te weten hoe beide verenigingen er voorstaan voordat we het fusie-voorstel aan jullie voorleggen. In deze nieuwsbrief vinden jullie ook links naar de nieuwe statuten, de conceptbegroting en een uitleg bij het fusievoorstel, door de notaris goedgekeurd en klaar om in gebruik te nemen. Omdat het gaat om de uitkomst uit onderhandelingen en door de notaris gekeurde stukken, is het op de ALV helaas niet mogelijk om (kleine) onderdelen aan het fusie voorstel te wijzigen. Dat betekent dat we jullie zullen vragen vóór of tegen dit fusie-voorstel te stemmen. We raden jullie dan ook aan deze mail goed te lezen en alle vragen die opkomen bij ons neer te leggen, vooraf via de mail of tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

Missie 

Waarom een beroepsvereniging voor popcomponisten?

De belangen van songwriters verdienen extra aandacht omdat de songwriter minder zichtbaar is dan de artiest en er sprake is van specifieke problematiek in de popmuziek. Zoals de groei van online-streaming, de afname van luisteraars/kijkers bij radio/TV, de verdelingen uit live-optredens en technologische ontwikkelingen (zoals onder andere AI). Om deze belangen en inkomsten te beschermen is het essentieel dat er een zo sterk mogelijke beroepsvereniging bestaat die deze problemen kan analyseren en kan overbrengen naar zowel de politiek als de collectieve beheersorganisaties zoals Buma/Stemra. Daarnaast is het essentieel dat zo'n beroepsvereniging er voor zorgt dat haar leden op de hoogte zijn van deze problematiek en weten hoe zij zich in deze wereld moeten bewegen om te krijgen waar ze recht op hebben: een eerlijke vergoeding voor het gebruik van de door hen gecomponeerde tracks en songs.

 

Waarom een fusie tussen twee verenigingen? 

Beide verenigingen lopen tegen dezelfde problemen en beperkingen aan. Zo willen beide verenigingen voor hun leden optimaal in staat zijn om de belangen van songwriters binnen de popmuziek nóg beter te behartigen, wat moet resulteren in o.a. een effectievere en daadkrachtiger nationale en internationale lobby. Bovendien willen beide verenigingen relevante diensten en events aanbieden aan hun leden. Het vakgebied waar beide verenigingen zich op bewegen is nagenoeg gelijk: belangenbehartiging binnen Buma/Stemra, Sena en Norma, maar ook met betrekking tot politieke kwesties (zoals de positie van popmuziek binnen het cultuur- en subsidiebeleid) in Nederland, maar ook internationale belangenbehartiging. Daarnaast organiseren beide verenigingen nu events en activiteiten voor hun leden, die voor alle leden heel interessant zijn: van info-avonden over Spotify tot het geven van (juridisch) advies. 

Zowel intern (naar de leden toe) als extern (naar CBO's en politiek toe) worden dezelfde activiteiten uitgevoerd. Beide verenigingen betalen dus opstartkosten, administratie kosten en er wordt door beide verenigingen een medewerker ingehuurd.  Door middel van de voorgenomen fusie willen de verenigingen hun krachten samen inzetten, waardoor er maar één administratie, ledenregistratie en facturering nodig is. Die vermindering van de kosten leidt ertoe dat er meer geld overblijft voor de kerntaken van de vereniging.

Bovendien zal de voorgenomen fusie van twee verenigingen leiden tot het ontstaan van één vereniging die opkomt voor de belangen van songwriters binnen de popmuziek. Eén vereniging kan een helder en krachtig geluid laten horen binnen Buma/Stemra, maar ook binnen andere CBO's en naar de politieke sector toe (denk o.a. aan het Ministerie van OCW, Raad voor Cultuur, Fonds

Podiumkunsten). Binnen de verschillende CBO's is de vertegenwoordiging een stuk groter waardoor de belangenbehartiging vanuit de popmuziek geconsolideerd kan worden. Door beide verenigingen samen te voegen ontstaat er een divers ledenbestand met veel kennis en netwerk in tal van (sub)genres. Daardoor ontstaat er ook meer draagvlak om popcomponisten in de breedte te vertegenwoordigen.

Daarnaast biedt een fusie de mogelijkheid om aan de leden meer (en specifiekere) diensten aan te kunnen bieden. Een vereniging met meer leden kan bijvoorbeeld makkelijker kortingen bedingen bij diverse diensten en evenementen, en collectieve acties ondernemen die voordelig zijn voor de leden.

De Naam en het Bestuur 

Als jullie vóór het fusie-voorstel stemmen dan zal de nieuwe vereniging er anders uit gaan zien. Om te beginnen zal de naam veranderen in BAM! Popauteurs. Het fusiebestuur zal bestaan uit de volgende 9 leden van Popauteurs en BAM!. Dit zijn: 

Popauteurs

Iason Chronis 

Teun Pranger 

Guus Bleijerveld 

Hans Aalbers 

 

BAM!

Arriën Molema

Aafke Romeijn

Rita Zipora Verbrugge

Yael Watchman 

Een nog te kiezen bestuurslid door BAM! leden

 

Het fusiebestuur zal voor 1 jaar plaatsnemen om alles omtrent de fusie goed te regelen en te werken aan de gezamenlijke missie en het opzetten van diensten voor de leden. Alle zetels zijn na dat eerste jaar herverkiesbaar op de ALV, en er zal dan dus ook ruimte zijn voor nieuwe kandidaten. Als het fusie-voorstel wordt goedgekeurd zal het fusiebestuur allereerst een voorzitter, vice-voorzitter en secretarissen penningmeester uit hun midden kiezen. Na de ALV hebben beide besturen tot 12 september (wettelijk bepaalde termijn) om alles te regelen. Na die datum zal de fusie een feit zijn. 

 

Financieel

Door het samenvoegen van de ledenadministratie en organisatie zullen kosten bespaard worden. Bovendien zijn de inkomsten groter met een hogere dotatie van Buma/Stemra (aangezien er meer leden zijn) en meer contributie-opbrengsten. Zo kan de nieuwe vereniging meer diensten aan de leden aanbieden en een effectievere lobby voeren. Daarnaast vindt er een duidelijke versteviging plaats van de financiële positie van de vereniging doordat er bij een fusie de eigen vermogens worden samengevoegd. Dit draagt bij aan de bestaanszekerheid bij onverwachte tegenvallende inkomsten. Het eigen vermogen van BAM! is op dit moment €13.000. Het eigen vermogen van Popauteurs is ongeveer € 102.000.  De fusie-commissie heeft een conceptbegroting gemaakt voor het komende jaar. (zie stukken) 

 

ALV 20 april

We hopen jullie allen te zien op de ALV 20 april! Als je vragen of opmerkingen hebt: weet ons te vinden via info@popauteurs.nl. Op de ALV is natuurlijk ook tijd voor vragen.

 

Popauteurs.nl Algemene Leden Vergadering

Maandag 20 april
Wisseloord Studio's
Catharina van Renneslaan 10, 1217 CX Hilversum
Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur

Reiskosten worden vergoed en na afloop is er een borrel!

Link naar fusiestukken (de overige stukken voor de ALV zullen later beschikbaar zijn)

terug