Het ontbinden van contracten tussen auteurs en uitgevers

 
 
 
 
 
 
 
De Wet Auteurscontractenrecht is inmiddels ten faveure van auteurs aangepast, maar er wordt nog onderhandeld over een nieuw protocol op het gebied van buitenrechtelijke ontbinding. 
De dit moment is nog de oude PALM-procedure van kracht. Die werkt als volgt: als een auteur zijn rechten aan een uitgever overdraagt, gaat die laatste een exploitatieverplichting aan. Komt hij die niet in voldoende mate na, dan kunnen de rechten terugvallen aan de auteur. Het komt steeds vaker voor dat auteurs onder hun contract met een uitgever uit willen. Een goed voorbeeld hiervan is de recente rechtszaak tussen de Golden Earring en Nanada Music, die erin resulteerde dat de overeenkomst tussen de twee partijen mocht worden ontbonden.
 
Als een auteur onder zijn deal uit wil, moet hij de uitgever via een aangetekend schrijven melden dat hij ontevreden is en de deal zou willen ontbinden. Een kopie van dit schrijven stuurt hij naar Buma/Stemra. Na ontvangst hiervan gaat een periode van drie maanden in, waarin verwacht wordt dat de auteur overleg heeft met de uitgever. Als ze de situatie kunnen verbeteren, is de ontbinding van de baan. Levert het overleg in de opinie van de auteur geen oplossing op, dan stuurt hij opnieuw een brief (met kopie aan Buma/Stemra), waarin hij aangeeft dat in de eerste periode geen gewenst resultaat geboekt is.
Daarna gaat een tweede periode van drie maanden in, waarin Buma/Stemra de uitkering aan de uitgever bevriest. Als de uitgever het er niet mee eens is dat de ontbindingsprocedure buiten de rechter om geregeld wordt, kan hij in die termijn naar de rechter gaan. Besluit hij dit niet te doen, dan gaat Buma/Stemra ervan uit dat de uitkering kan worden hervat. Er wordt voor dat werk dan geen betaling meer gedaan aan de uitgever, maar nog alleen aan de auteur.
Wordt wel naar de rechter gestapt, dan zijn twee uitkomsten mogelijk: als de rechter geen grond ziet voor ontbinding, gaat de uitkering door zoals voorheen; als de rechter de auteur in het gelijk stelt, gaat daarna 100% van het auteursrecht naar de auteur.
 
Aan deze problematiek ligt natuurlijk de vraag ten grondslag, waar uitgevers nu precies aan moeten voldoen om auteurs tevreden te stellen. Oftewel: wanneer is sprake van het ‘voldoende exploiteren’ van werken? Popauteurs.nl streeft ernaar er in goed onderling overleg uit te komen wat precies de grenzen zijn.
Zo krijgen wij regelmatig de vraag ‘Ik verdien maar een paar honderd euro per jaar met deze track, is dat voldoende grond voor ontbinding?’. Het antwoord daarop is duidelijk: nee. Het gaat er niet om dat de uitgever een x-bedrag per jaar binnenhaalt, maar dat hij zijn best doet om zoveel mogelijk geld voor je te verdienen. Dus ook het antwoord op de vraag of op basis van een bepaalde verdienste bepaald kan worden wat de grens is om voor ontbinding in aanmerking te komen, is ontkennend. Ook als je een hele grote band bent, mag de uitgever niet achterover leunen, maar dient hij zijn best te doen om de opbrengsten te maximaliseren.
 
Ben je ontevreden met de resultaten, dan zul je moeten kunnen aantonen dat een uitgever te weinig doet. Dat is best lastig. Aan de andere kant moet de uitgever kunnen laten zien wat hij allemaal voor je doet, dus daar moet hij ook zelf bewijs voor aanleveren.
 
Klachten kunnen zich toespitsen op de exploitatie en de administratieve verplichting. Vaak klagen auteurs dat ze niet eens hun statements hebben gehad. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zelfs als er 0 euro is verdiend, wil je dat ten behoeve van je administratie weten, hoewel dat natuurlijk niet het nieuws is waar je op zat te wachten.
Dit soort administratieve missers kan echter in een later stadium nog worden hersteld. De auteur moet dan wel duidelijk laten weten dat een afspraak niet wordt nagekomen. Gebreken op exploitatiegebied kunnen uiteraard niet met terugwerkende kracht worden hersteld. In dat soort gevallen sta je als auteur sterker als je wilt overgaan tot ontbinding van de deal. Trek echter tijdig aan de bel, anders kan de rechter weleens bepalen dat de rechtvaardiging voor een ontbindingsverzoek ontbreekt.
 
Elk geval is natuurlijk anders. Neem daarom met specifieke vragen over jouw situatie contact op met Guus Bleijerveld. Dit kan elke vrijdagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur via 035 621 4911.